ASOCIAȚIA EXCELSIOR PENTRU EXCELENȚĂ ÎN EDUCAȚIE, cu sediul în Str. Calea Severinului, Nr. 195A, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj, E-mail: office@asociatiaexcelsior.ro,Tel.: +4 021 539 78 77, cod unic înregistrare RO 28371335, în baza contractului de finanțare nr. 180/10.07.2018, Cod SIPOCA/MySMIS: 200/113039, pentru implementarea proiectului Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂproiect finanțat prin Fondul Social European – PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ, organizează selecție în vederea recrutării de personal pentru ocuparea urmatoarelor poziții:

 

Nr. crt.PozițiaPerioadaExperiența profesionalăAtribuții
1.Coordonator instruire în cadrul subactivității A3.1 Pregatirea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG cu scopul creșterii capacității de a formula politici publice alternative.

 

42 ore distribuite pe perioada subactivității.

Perioada de implementare a subactivității poate fi prelungită în conformitate cu modificările contractului de finanțare.

Deține experiența profesională care raspunde cerințelor menționate în fișa postului în domeniul în care urmează să acționeze în proiect, de cel puțin 6 luni.Răspunde de organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire.

Elaborează metodologia de organizare și desfășurare a sesiunilor de instruire.

Elaborează curricula pentru curs.

Identifică locațiile pentru curs și asigură bună desfașurare a sesiunilor de instruire.

Raportează progresul proiectului.

Raspunde la solicitarile venite din partea managerului de proiect pentru îndeplinirea unor sarcini conform fișei postului.

2.Coordonator instruire  în cadrul subactivității A3.2 Pregătirea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului din ONG în domeniul “managementului strategic”.

 

42 ore distribuite pe perioada subactivității.

Perioada de implementare a subactivității poate fi prelungită în conformitate cu modificările contractului de finanțare.

Deține experiența profesională care raspunde cerințelor menționate în fișa postului în domeniul în care urmează să acționeze în proiect, de cel puțin 6 luni.Răspunde de organizarea și desfășurarea sesiunilor de instruire.

Elaborează metodologia de organizare și desfășurare a sesiunilor de instruire.

Elaborează curricula pentru curs.

Identifică locațiile pentru curs și asigură buna desfășurare a sesiunilor de instruire.

Raportează progresul proiectului.

Răspunde la solicitarile venite din partea managerului de proiect pentru îndeplinirea unor sarcini conform fișei postului.

  1. Publicitatea

Aplicarea principiului tratamentului egal și al nediscriminării și asigurarea transparenței în ocuparea pozițiilor din cadrul proiectului Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ”  în beneficiul oricărui potențial candidat prin publicarea anunțului pe site-ul www.munciminromania.ro. Asigurarea transparenței presupune ca toți candidații să aibă acces la informații cu privire la postul pentru a cărei ocupare se organizează selecția.

  1. Comisia de selecție și recrutare

Comisia de selecție se stabilește printr-un document încheiat de beneficiar. Responsabilitatea selecției personalului îi revine comisiei în urma analizei dosarului candidatului. Membrii comisiei de selecție vor proceda la verificarea eligibilității fiecarui candidat sub aspectul corespondentei dintre informațiile prezentate și cerințele poziției din cadrul proiectului Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ.

  1. Depunerea candidaturilor

Candidații vor transmite CV-ul însoțit de documentele justificative pe adresa de e-mail: office@asociatiaexcelsior.ro sau îl vor depune la secretariatul proiectului Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ din București, Strada Mihai Eminescu, Nr. 163, Tel.: +4 021 539 78 77 până la data de 17.12.2018. Candidații pentru fiecare post care depun, până la data limită, dosarul de candidatură vor intra în etapa următoare: interviul (telefonic/față în față). Aplicațiile neconforme cu cerințele poziției nu vor fi luate în considerare.

  1. Selecția și cooptarea candidaților

Decizia finală a comisiei de selecție va avea în vedere selectarea candidatului care întrunește condițiile cerute prin fișa postului pentru poziția prevazută în cadrul proiectului Sprijinirea sistemului de învățământ superior privind combaterea exodului absolvenților de studii superioare prin creșterea capacității societății civile de a formula politici publice - EXCELENȚĂ. Decizia privind rezultatul procesului de selecție și cooptare a candidaților va fi comunicată candidatului prin e-mail/telefon. După etapa de selecție se va trece la încheierea contractului individual de muncă cu respectarea legislației în vigoare și a condițiilor din Ghidul Solicitantului.